Probe station

Jan Visser November 2012

  • Het Suss systeem kampt met computer en software problemen. Aangezien deze al langer bekend zijn, gaat de monteur eea bespreken en proberen te zorgen dat ze ons tegemoet komen.
  • De micromanipulator heeft een nieuwe switch gekregen en er is een gedeelte dat vastzat losgemaakt. Daarna heeft het systeem even gewerkt, maar er ook weer mee gestopt. Vervolgens heeft de monteur het systeem niet meer aan de praat gekregen. Helaas is er nauwelijks documentatie en vanuit de fabriek of andere tussenpersonen geen ondersteuning. Het lijkt op een kapotte motor of printplaat. Hij zou eea nog eens overdenken, maar het ligt in de lijn der verwachting dat we het systeem waarschijnlijk niet meer aan de praat krijgen.

-- NielsVanBakel - 2013-02-05

Topic revision: r1 - 2013-02-05 - NielsVanBakel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback