Requests

Question to users: Hoeveel GridPix detectoren aanschaffen als de kostprijs per stuk ongeveer 500-600 euro is?

  • Darwin: Ik denk dat wij er 10 of zo moeten bestellen
  • Wij stellen voor dat ATLAS 10 chips bestelt, maar met een financieel plafond van 7000 Euro. Dat zou moeten passen, maar mochten er kostenoverschrijdingen zijn dan willen we dat van te voren weten, en dan houden we ons het recht voor om minder chips af te nemen.

Potential users:

  1. ATLAS has approved GridPix/Gossip as R&D project for the Upgrade => requires paper.
  2. XENON/DARWIN: there is interest to apply GridPix in liquid Ar/Xe experiments for WIMP search.
  3. PolaPix: Thilo Michel (ECAP/Uni. Erlangen) would like to apply GridPix in space as photon detector, measuring polarisation of photons from galaxies.
  4. NA61 (fixed target heavy ion experiment in North Hall @ CERN) wants to make a vertex detector with GridPix.
  5. LHeC is interested to apply GridPix as inner tracker;
  6. CAST- interested to apply GridPix as photon detector in the range of 10 - 1000 eV.
-- NielsVanBakel - 2012-03-14
Topic revision: r2 - 2012-03-15 - NielsVanBakel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback