TWiki> Main Web>DetectorRD>N2LaserSetup (revision 1)EditAttach
Golflengte 337 nm (nabije UV), pulsduur < 1 ns, energie ~ 80 uJ. In tegenstelling tot commercieel verkrijgbare N2 lasers heeft deze laser een vrijwel diffractie begrensde bundel waardoor hij goed kan worden gefocusseerd. De laser bestaat uit een laserhead, optische bank met lenzen en spiegels, en een control unit met voeding en trigger.

We hebben er in de tachtiger/negentiger jaren een aantal van verkocht voor 30,000 gulden, een prijs die toen misschien wat aan de hoge kant lag. Momenteel zijn nog een heleboel laserheads over (van L3) terwijl er zonder veel moeite nog meer door de werkplaats kunnen worden bijgemaakt (Rob Buis). De gebruikte optische bank met ruiters is verouderd en niet meer leverbaar, daar zou je dus een alternatief voor moeten vinden. De HV voeding van de control unit is waarschijnlijk ook niet meer leverbaar, je zal dus ook een gewijzigde control unit moeten ontwerpen.

Alles met elkaar is het ding dus met beperkte inspanning van onze kant weer geschikt te maken voor de verkoop. De laser wordt in de HEF voornamelijk gebruikt om ionisatie op te wekken, een cluster van electronen, een 10 m lange bundel, of alles daar tussenin. Ik kan niet echt inschatten in hoeverre hij in andere vakgebieden nog interessant is. je zou misschien contact met Optilas hierover moeten opnemen. We hebben hem wel gebruikt voor reparatie (wegbranden) van dunne film structuren. Maar voor echt materiaalbewerking is de energie te laag.

-- NielsVanBakel - 2012-02-22

Edit | Attach | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2012-02-22 - NielsVanBakel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback