TWiki> Main Web>DetectorRD>MobileSparkChamber (revision 1)EditAttach
Een vrij oud ontwerp dat van Henk Tiecke afkomstig is, heb ik een paar jaar geleden geoptimaliseerd voor praktisch gebruik, dus erg geschikt voor demonstraties van cosmic rays.

Waarschijnlijk is er wel enige markt voor. Wel is het verstandig om het ontwerp van de scintilatoren te herzien als je het wil gaan verkopen. De gebruikte scintilatoren, afkomstig van ZEUS, werken een beetje op de rand. Ander nadeel is dat hij een krachtige EM puls afgeeft wat mogelijk risico geeft voor gebruikers van pacemakers. Niettemin is hij wettelijk toegestaan voor tentoonstellingen, lezingen, en andere niet-permanente opstellingen. Ontstoren is wel mogelijk maar zal flink wat ontwerpwerk vergen. Verder zou je ook moeten nagaan of er geen rechten van derden op het ontwerp rusten (ik weet niet waar Henk Tiecke het vandaan heeft). Het systeem heeft een CE keur.

-- NielsVanBakel - 2012-02-22

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2012-02-22 - NielsVanBakel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback